Pozorno preberite naše splošne pogoje, saj se z oddajo naročila strinjate s pogoji, opisanimi v tem dokumentu!

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi naše spletne trgovine, postopku nakupa, naših izdelkih ali naših splošnih pogojih, se lahko obrnete na nas prek spodnjih kontaktnih podatkov:

Podatki prodajalca:

Za prodajo / lastnik spletnega mesta:Global Wellbeing Society,
Naslov 71-75 Shelton Street, London, Veliki London WC2H 9JQ

 

Poslovanje, upravljanje skladišča, logistika:

Ime podjetja: Arvali Korlátolt Felelősségű Társaság
Sedež: 1054 Budapest, Szabadság tér. 7. 1.em (Bank Center)
Naslov za dopisovanje: 1036 Budapest, Lajos u. 74-76. fszt. 4.
Telefon: +36 70 647 4656 (08.00-16.00)
E-naslov: info@alabpharma.hu
Davčna številka: 14586941-2-41
Registrska številka podjetja: 13-09-177562
Registrsko sodišče: okrožno sodišče v Budimpešti .

Finančna institucija, ki vodi račun: CIB Bank Zrt.
Számlaszám: 10700392-48759908-51100005

Podatki ponudnika gostovanja: RR ACKFOREST KFT.

Naslov: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11., 5. em. B05001.
Davčna številka: 14671858-2-41
Centralna telefonska številka:
+36 1 211 0044

E-naslov: info@rackforest.com

Koncepti:

Stranke: prodajalec in potrošnik/podjetje skupaj

Potrošnik: odrasla oseba, stara 18 let ali več, ki deluje zunaj okvira svoje gospodarske dejavnosti ali poklica. fizična oseba, starejša od

Potrošniška pogodba: pogodba, pri kateri je ena od strank potrošnik.

Garancije: v primeru potrošniške pogodbe v skladu s civilnim zakonikom

 • jamstvo, ki presega zakonsko obveznost ali je prostovoljno dano za pravilno izvedbo pogodbe.
 • obvezno jamstvo, ki temelji na zakonu.

Pogodba: sklenitev prodajne pogodbe med prodajalcem in potrošnikom/podjetjem prek spletne trgovine in e-pošte.

Pogodba na daljavo: pogodba o nakupu izdelka ali opravljanju storitve, ki se sklene brez hkratne fizične navzočnosti strank z uporabo sredstev komunikacije na daljavo v okviru sistema prodaje na daljavo.

sredstvo komunikacije med oddaljenimi strankami: sredstvo za pogodbeno izjavo v odsotnosti strank, npr. naprava za dostop do interneta, obrazec, katalog, telefon

Izdelek: tržno blago na zalogi naše spletne trgovine, ki je naprodaj, na voljo za posedovanje in je predmet pogodbe.

Podjetje: oseba, ki deluje v okviru svoje gospodarske dejavnosti ali poklica

Spletna trgovina: naša spletna trgovina, prek katere se sklene pogodba.

Ustrezna zakonodaja:

 • CLV. zakon o varstvu potrošnikov
 • LXXVI. zakon o avtorskih pravicah
 • CVIII. Zakon o nekaterih vidikih storitev elektronskega poslovanja in storitev informacijske družbe
 • 151/2003. (IX.22.) Vladna uredba o obvezni garanciji za trajno potrošniško blago
 • CXII. Zakon o pravici do samoodločanja in svobode obveščanja
 • Zakon V iz leta 2007 o civilnem zakoniku
 • 19/2014. (IV.29.) NGM Odlok o postopkovnih pravilih za obravnavanje zahtevkov iz naslova garancije in jamstva za blago, prodano na podlagi pogodbe med potrošnikom in podjetjem
 • 45/2014. (II.26.) o podrobnih pravilih za pogodbe med potrošniki in podjetji
 • Evropski parlament in Svet (EU) 2016/679. Uredba (27.4.2016) o obdelavi in varstvu osebnih podatkov fizičnih oseb ter o prostem pretoku takih podatkov, ki razveljavlja Uredbo (ES) št. 95/46/ES, tj. Splošno uredbo o varstvu podatkov
 • Evropski parlament in Svet (EU) 2018/302. Uredba (28.02.2018) o boju proti neupravičenim ozemeljskim omejitvam vsebine in drugim oblikam diskriminacije na podlagi državljanstva, prebivališča/sedeža potrošnika na notranjem trgu ter o spremembi uredb (ES) št. 2006/2004 in (EU) 2017/2394. in o spremembi Direktive 2009/22/ES

Področje uporabe in sprejetje splošnih pogojev poslovanja:

Poleg veljavne zakonodaje urejajo vsebino sklenjene pogodbe tudi Splošni pogoji poslovanja. V tem okviru povzemamo pravice in obveznosti potrošnika in prodajalca, pogoje za sklenitev pogodbe, pogoje plačila in dostave, roke, pravila o odgovornosti in pogoje za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe.

Z oddajo naročila sprejmete naše splošne pogoje, ki bodo vključeni v sklenjeno pogodbo.

Jezik in oblika pogodbe:

Jezik pogodbe je madžarski.

Pogodba je sklenjena z oddajo naročila in sprejetjem teh splošnih pogojev.

Cene:

Cene so v HUF. Naše cene so bruto in vključujejo DDV. Pridržujemo si pravico do spremembe cen.

Pritožbe in pravna sredstva:

Potrošnik nam lahko morebitne pritožbe v zvezi z izdelkom ali našimi dejavnostmi pošlje prek naslednjih kontaktnih podatkov:

 • Poštni naslov: Arvali Kft. 1036 Budapest, Lajos u. 74-76. fszt. 4.
 • E-naslov cím:info@arvalicom.com
 • Telefonska številka: +36 70 647 4656 (08.00-16.00)

Potrošnik lahko svojo pritožbo najprej poda pisno, v nekaterih primerih pa tudi ustno. Pritožba se lahko nanaša na ravnanje, delo ali opustitev osebe, ki deluje v imenu prodajalca in je neposredno povezana s trženjem ali prodajo izdelka.

Vašo ustno pritožbo bomo preučili in rešili v najkrajšem možnem času. Če se potrošnik ne strinja z obravnavo pritožbe ali če pritožbe ni mogoče nemudoma preučiti, bomo o pritožbi in našem stališču do nje sestavili zapisnik, katerega kopijo bomo poslali potrošniku. Naše podjetje bo na pisno pritožbo pisno odgovorilo v 30 dneh po prejemu.

Zapisnik o pritožbi mora vsebovati naslednje:

 • Kraj, način in čas vložitve pritožbe
 • Ime, naslov in kontaktni podatki potrošnika
 • Podroben opis pritožbe potrošnika ter seznam dokumentov, evidenc in dokazov.
 • izjava prodajalca o njegovem stališču glede pritožbe potrošnika, če jo je mogoče hitro preučiti.
 • kraj in čas zapisovanja zapisnika
 • Enotna identifikacijska številka pritožbe

Prodajalec hrani zapisnik o pritožbi in kopijo odgovora pet let ter ga na zahtevo predloži inšpekcijskemu organu.

Če je pritožba zavrnjena, prodajalec potrošnika pisno obvesti, pri katerem organu ali spravnem organu lahko posreduje pritožbo. Informacije vključujejo sedež, poštni naslov, kontaktne podatke (spletna stran, e-pošta, telefonska številka) pristojnega organa in spravnega organa v kraju potrošnikovega prebivališča/stanovanja ter prodajalčevo stališče glede uporabe postopka spravnega organa za reševanje potrošniškega spora.

Če se spor med prodajalcem in potrošnikom ne reši s pogajanji, ima lahko potrošnik dodatne možnosti za uveljavljanje pravic:

Postopek organa za varstvo potrošnikov:

V primeru kršitve pravic potrošnika ima potrošnik pravico vložiti pritožbo pri organu za varstvo potrošnikov v kraju svojega prebivališča. Organ se bo po preučitvi pritožbe odločil, ali bo nadaljeval postopek za varstvo potrošnikov. Na prvi stopnji so za to pristojni okrožni uradi. Kontakt: http://jarasinfo.gov.hu/

Sodni postopki:

Potrošnik ima v okviru civilnega postopka pravico, da svojo terjatev, ki izhaja iz spora, uveljavlja pred sodiščem v skladu z določbami civilnega zakonika iz leta 2013. V iz leta 2016 in Zakon o zakoniku o civilnem postopku iz leta 2016. CXXX. v skladu z določbami zakona.

Postopek spravnega odbora:

Če je vaša pritožba potrošnika zavrnjena, imate pravico, da se obrnete na spravni organ v kraju svojega stalnega prebivališča/sedeža. Začetek postopka je odvisen od tega, ali potrošnik poskuša spor rešiti neposredno s prodajalcem.

Prodajalec je dolžan sodelovati v spravnem postopku. Na tej podlagi mora prodajalec poslati odgovor na zahtevo spravnega odbora, se udeležiti obravnave pred spravnim odborom in zagotoviti udeležbo osebe, pooblaščene za pogajanja o poravnavi.

Če je prodajalčev sedež/podružnica zunaj okrožja zbornice spravnega organa, ki je krajevno pristojna za spravni postopek, prodajalčeva obveznost sodelovanja vključuje, da potrošniku ponudi možnost sklenitve pisne poravnave v skladu s potrošnikovo zahtevo.

Če prodajalec ne izpolni zgoraj navedene obveznosti sodelovanja, bo zadeva v pristojnosti organa za varstvo potrošnikov, ki je v primeru nezakonitega ravnanja podjetij dolžan naložiti globe, in se ji ni mogoče odpovedati.

Potrošnik lahko zahteva začetek spravnega postopka. Zahtevo je treba v pisni obliki (v pismu, po telefaksu, telegramu ali v elektronski obliki na spletni strani spravnega odbora) predložiti predsedniku spravnega odbora.

Vloga mora vsebovati:

 • Ime, prebivališče/sedež, kontaktni podatki potrošnika
 • Ime, registrirani sedež/mesto poslovanja podjetja, vključenega v potrošniški spor
 • Stališče potrošnika ter z njim povezani dokazi in dejstva
 • Izjava potrošnika, da je poskušal spor rešiti neposredno z zadevnim podjetjem.
 • Izjava potrošnika, da v zadevi ni sprožil nobenega drugega postopka spravnega organa, ni sprožil postopka mediacije, ni vložil tožbe, ni vložil predloga za izdajo plačilnega naloga
 • Predlog sklepa odbora
 • Podpis potrošnika
 • Če je potrošnik zahteval, da pristojni spravni organ nadomesti drug organ, je treba predložiti naslednje informacije

V vsakem primeru je treba zahtevku priložiti dokument ali kopijo dokumenta, na katerega se potrošnik sklicuje kot na dokaz.

Če pritožbo obravnava pooblaščeni zastopnik, je treba vlogi priložiti pooblastilo, ki ga je izdal potrošnik.

Za več informacij o spravnih odborih: http: //www.bekeltetes.hu.

Kontaktni podatki pristojnih lokalnih spravnih odborov:

Spravni odbor okrožja Baranya

7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

(72) 507-154

bekelteto@pbkik.hu

Spravni odbor okrožja Bács-Kiskun

6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

(76) 501-525, (76) 501-500

bkmkik@mail.datanet.hu

Spravni odbor okrožja Békés

5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

(66) 324-976, 446-354, 451-775

bmkik@bmkik.hu

Spravni odbor okrožja Borsod-Abaúj-Zemplén

3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

(46) 501-091, 501-870

kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budimpeštanski spravni odbor

1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

(1) 488-2131

(1) 488-2186

bekelteto.testulet@bkik.hu

Spravni odbor okrožja Csongrád

6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

(62) 486-987

E-naslov: info@csmkik.hu

Spravni odbor okrožja Fejér

8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

(22) 510-310

fmkik@fmkik.hu

Spravni odbor okrožja Győr-Moson-Sopron

9021 Győr, Szent István út 10/a.

(96) 520-217

bekelteto@gymskik.hu

Spravni odbor okrožja Hajdú-Bihar

4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

(52) 500-749

info@hbkik.hu

Spravni odbor okrožja Heves

3300 Eger, Faiskola út 15.

(36) 416-660/105

hkik@hkik.hu

Spravni odbor okrožja Jász-Nagykun-Szolnok

5000 Szolnok, Verseghy park 8.

(56) 510-610

kamara@jnszmkik.hu

Spravni odbor županije Komárom-Esztergom

2800 Tatabánya, Fő tér 36.

(34) 513-010

kemkik@kemkik.hu

Spravni odbor okrožja Nógrád

3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

(32) 520-860

nkik@nkik.hu

Spravni odbor okrožja Pest

1055 Budimpešta Kossuth tér 6-8.

(1)-474-7921

Spravni odbor okrožja Somogy

7400 Kaposvár, Anna utca 6.

(82) 501-000

skik@skik.hu

Spravni odbor županije Szabolcs-Szatmár-Bereg

4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

(42) 311-544, (42) 420-180

endrediemese@invest.hu

Spravni odbor okrožja Tolna

7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

(74) 411-661

kamara@tmkik.hu

Spravni odbor okrožja Vas

9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

(94) 312-356

vmkik@vmkik.hu

Spravni odbor okrožja Veszprém

8200 Veszprém, Budapest u. 3.

(88) 429-008

vkik@veszpremikamara.hu

Spravni odbor okrožja Zala

8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

(92) 550-514

zmkik@zmkik.hu

Spletna platforma za reševanje sporov:

Na spletnem mestu, ki ga je vzpostavila Evropska komisija, lahko potrošnik po registraciji kot potrošnik z izpolnitvijo prijavnega obrazca na spletnem mestu rešuje spore v zvezi s spletnim nakupovanjem, ne da bi se moral obrniti na sodišče. To je še en način opolnomočenja potrošnikov brez omejitev razdalje.

Pritožite se lahko glede izdelka/storitve, ki ste jo kupili na spletu.

Vi in podjetje, na katerega se pritožujete, lahko na tej spletni platformi za reševanje sporov skupaj izberete organ za reševanje sporov, ki bo obravnaval vašo pritožbo.

Platforma za spletno reševanje sporov je na voljo na naslovu: https: //webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU.

Avtorske pravice:

Vsebina te spletne strani je avtorsko delo v smislu Zakona o avtorskih pravicah iz leta 1999. LXXVI. 1. dejanje. § (1), je vsak del zaščiten z avtorsko pravico. Nedovoljena uporaba slik in besedila na naši spletni strani ter uporaba zlonamernih aplikacij, ki spreminjajo našo spletno stran, je v skladu z določbami istega zakona 16 prepovedana. § (1). Upoštevajte, da je reprodukcija gradiva, slik, videoposnetkov in besedil z našega spletnega mesta in naše podatkovne zbirke mogoča le s pisnim soglasjem imetnika avtorskih pravic in z navedbo vira.

Delna neveljavnost in kodeks ravnanja:

Če je kateri koli del splošnih pogojev pravno nepopoln/nepravilen, za ta del veljajo določbe veljavne zakonodaje. Preostali del pogodbe ostane v veljavi.

Popravljanje napak pri vnosu podatkov in odgovornost za točnost podatkov:

Med postopkom naročanja, preden potrdite naročilo, imate možnost spremeniti ali popraviti posredovane podatke. Ne odgovarjamo za točnost podatkov, ki jih posredujete. Na podlagi teh podatkov bomo izdali račun in izdelek(-e) dostavili na naslov, ki je naveden kot naslov za dostavo. Z oddajo naročila potrjujete, da vam lahko prodajalec zaračuna kakršno koli škodo ali stroške, ki nastanejo zaradi vaših napačnih podatkov. Ne odgovarjamo za neuspešno izvedbo zaradi nepravilnega vnosa podatkov.

Če v potrditvenem e-poštnem sporočilu opazite, da ste navedli napačne podatke, nas o tem nemudoma obvestite v 24 urah.

Uporaba spletnega mesta

Postopek nakupovanja

Izbira izdelkov

Kliknite kategorije izdelkov na spletnem mestu in izberite želeno paleto izdelkov in posamezne izdelke znotraj nje. S klikom na vsak izdelek boste našli njegovo fotografijo, številko izdelka, opis in ceno. Ob nakupu morate plačati ceno, ki je navedena na spletnem mestu. Upoštevajte, da ne moremo biti odgovorni za morebitne napake ali napačne podatke!

Dodaj v košarico

Ko izberete Izdelek, lahko kliknete na gumb “Dodaj v košarico” in v košarico dodate poljubno število izdelkov, ne da bi se s tem zavezali k nakupu ali plačilu, saj dodajanje izdelka v košarico ne pomeni ponudbe.

Priporočamo, da izdelek dodate v košarico, tudi če niste prepričani, ali ga želite kupiti, saj boste tako z enim klikom videli, katere izdelke ste trenutno izbrali, ter si jih lahko ogledali in primerjali na enem zaslonu. Vsebino košarice lahko do zaključka naročila – do pritiska na gumb “Naroči” – poljubno spreminjate, izdelke lahko odstranite iz košarice, vanjo dodate nove izdelke in spremenite želeno številko izdelka.

Oglejte si košarico

Ko uporabljate spletno mesto, lahko na vrhu spletnega mesta kliknete ikono “Nakupovalna košarica”, ki odpre ločeno okno, v katerem si lahko ogledate vsebino nakupovalne košarice. Tu lahko izbrane izdelke odstranite iz košarice ali spremenite število izdelkov v košarici. Če ne želite izbrati dodatnih izdelkov in jih dodati v košarico, lahko s klikom na gumb “Na blagajno” nadaljujete neposredno z blagajniškim postopkom.

Vnos podatkov o strankah

Po pritisku na gumb “Na blagajno” se vam prikažejo vsebina košarice, naslov za dostavo ter načini dostave in plačila. Po določitvi načinov plačila. znesek, ki ga je treba plačati po nakupu izbranih izdelkov, prikazuje skupno nakupno ceno, ki jo boste plačali, vključno s stroški dostave.

Naročite kot gost, brez registracije.

Po vnosu naslova za dostavo lahko kupujete kot gost brez registracije. V tem primeru po vnosu osebnih podatkov in naslova za dostavo pustite potrditveno polje pred gumbom “Ustvari račun?” prazno,

Prijava: v svoj račun se lahko prijavite z registriranim e-poštnim naslovom in geslom. V tem besedilnem polju lahko ustvarite svoj uporabniški račun z vnosom polnega imena, e-poštnega naslova in gesla. Nadaljujete lahko s klikom na gumb za nadaljevanje.

Dokončanje naročila (predložitev ponudbe)

Če ste prepričani, da vsebina košarice ustreza izdelkom, ki jih želite naročiti, in da so vaši podatki pravilni, lahko s klikom na gumb “Pošlji naročilo” dokončate naročilo. Informacije na spletnem mestu ne predstavljajo prodajalčeve ponudbe za sklenitev pogodbe. V primeru naročil, ki jih urejajo ti splošni pogoji poslovanja, se štejete za ponudnika, pogodba pa je sklenjena, ko prodajalec sprejme vašo ponudbo, ki ste jo oddali prek spletnega mesta, ob upoštevanju določb teh splošnih pogojev poslovanja.

S klikom na gumb “Pošlji naročilo” izrecno potrjujete, da se vaša ponudba šteje za oddano in da je vaša izjava predmet plačila, če jo prodajalec potrdi v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja.

Obdelava naročila, sklenitev pogodbe

Vaša ponudba je zavezujoča 48 ur. Če prodajalec v 48 urah ne potrdi vaše ponudbe v skladu s temi splošnimi pogoji, ste oproščeni obveznosti ponudbe. Naročilo lahko oddate kadar koli. Prodajalec bo vašo ponudbo potrdil po elektronski pošti najpozneje naslednji delovni dan po tem, ko ste jo poslali. Pogodba je sklenjena, ko prodajalec sprejme vašo ponudbo.

Načini plačila

Plačilo s kreditno kartico

V naši spletni trgovini hitro in varno plačajte s kreditno kartico.

PayLike ApS naši spletni trgovini omogoča sprejemanje kartic prek svojega varnega sistema za sprejemanje kartic s protokolom SSL. Pri plačilu s kreditno kartico boste preusmerjeni na plačilno stran PayLike ApS, tako da boste plačali neposredno na spletnem mestu PayLike ApS, ki deluje v skladu s pravili in varnostnimi standardi mednarodnih kartičnih družb, in ne na spletnem mestu spletne trgovine.

Spletna trgovina nima dostopa do podatkov o vaši kartici ali računu, številki ali datumu veljavnosti v nobeni obliki in do njih ne more dostopati.

Za plačilo s kreditno kartico potrebujete naslednje podatke:

 • Številka kartice (številka, sestavljena iz 13 do 19 številk, vtisnjena ali natisnjena na sprednji strani kartice.)
 • Datum poteka veljavnosti (številka v obliki dd/mm, vtisnjena ali natisnjena na sprednji strani kartice.)
 • Validacijska koda (zadnje tri številke zaporedja številk na podpisni plošči na zadnji strani kartice {CVV2 ali CVC2}. Če vaša kartica nima take kode, pustite ustrezno polje na plačilni strani prazno).

V naši trgovini lahko plačujete z naslednjimi vrstami kartic:

 • MasterCard (reliefno)
 • Visa (reliefna)
 • Electron (brez reliefov)

Pri teh karticah banka izdajateljica sama določi, ali bo dovolila spletno uporabo kartice. Če je banka, ki je izdala vašo kartico Electron, odobrila uporabo vaše kartice na spletu, lahko v naši spletni trgovini seveda plačujete s kartico. Za natančne informacije se obrnite na banko, ki je izdala vašo kartico.

 • Če želite sprejemati kartice Maestro, mora banka, ki je izdala vašo kartico, podpirati tudi uporabo kartic Maestro za transakcije v e-trgovini. Posvetujte se s svojo banko! Za dodatno povečanje varnosti spletnega sprejemanja kartic Paylike ApS sprejema in uporablja storitev Verified by Visa/MasterCard Secure Code (VbV/MSC). Storitev je, da banka, ki izda kartico, ki se uporablja za plačilo, imetniku kartice zagotovi dodatno sredstvo za identifikacijo, ki se preveri med transakcijo in jasno identificira osebo, ki uporablja kartico.

Če storitev VbV/MSC pri banki, ki je izdala vašo kartico, ni na voljo ali če je niste zahtevali, se postopek plačila ne spremeni. Spletna trgovina vas bo preusmerila na stran PayLike ApS, kjer boste vnesli podatke o svoji kartici (številka kartice, datum veljavnosti, validacijska koda) in izvedli plačilo za kupljeno blago/storitve. Če ima vaša banka storitev VbV/MSC in jo uporabljate, se postopek plačilne transakcije spremeni.

V plačilni vmesnik PayLike ApS boste še vedno morali vnesti podatke o kartici (številka kartice, datum veljavnosti, koda za potrditev). Vendar vas bo plačilni vmesnik samodejno preusmeril na ustrezno stran banke, ki je izdala vašo kartico, kjer boste morali opraviti postopek identifikacije. Po uspešni identifikaciji se bo plačilna transakcija nadaljevala, o uspešnosti transakcije boste obveščeni in preusmerjeni nazaj v vmesnik spletne trgovine. Če identifikacije ni mogoče dokončati, transakcija ni uspešna.

Plačilo vnaprej z bančnim nakazilom

V naši trgovini lahko vrednost nakupa plačate vnaprej z bančnim nakazilom. V tem primeru bo naša trgovina izdala račun za vrednost nakupa, kupnino pa je treba plačati na številko bančnega računa na računu. Vaše naročilo bomo začeli pakirati in pošiljati, ko bomo prejeli vaše plačilo.

Če ste se odločili za plačilo z bančnim nakazilom, vam bomo po treh delovnih dneh poslali opomnik, če nakazila ne boste opravili. Če zneska ne prejmemo na naš račun v petih delovnih dneh od dneva pošiljanja naročila, bo vaše naročilo samodejno preklicano brez predhodnega obvestila.

Stroške dostave zaračunamo tudi za pošiljke, ki se vrnejo z oznako “Ni najden”, “Zavrnjena dostava” ali “Nedostavljivo” zaradi večkratnih neuspešnih poskusov, nepravilnih ali nepopolnih podatkov o dostavi.

Če dostava ni nastala po naši krivdi, bomo stranki zaračunali stroške dostave, ki so nam nastali kot škoda. Dokler ne boste plačali preostalega zneska, ne bomo mogli izpolniti nobenega nadaljnjega naročila z vašim imenom/naslovom/telefonskimi kontaktnimi podatki.

Naročila se obdelujejo neprekinjeno, pri čemer se nakupi, prejeti na določen delovni dan, običajno dostavijo v naslednjih 1-2 delovnih dneh. Na zahtevo stranke lahko prekličemo naročilo le, če še ni bilo obdelano, zaračunano, zapakirano in dostavljeno dostavnim podjetjem.

Načini prejemanja:

Kurirski storitvi GLS in Boxy:

Za dostavo na dom veljajo stroški dostave. Čas dostave: 1-2 delovna dneva od odpreme.

GLS ParcelPoint:

 • Na večini točk GLS ParcelPoints lahko paket prevzamete 24 ur na dan. Seznam točk GLS ParcelPoints najdete na tej povezavi:https://gls-group.com/HU/hu/depo-csomagpont-kereses
 • Ko bo pošiljka prispela, boste o tem obveščeni s sporočilom SMS ali e-pošto.
 • V trgovini GLS ParcelShop lahko plačate tudi s kreditno kartico.

Paket vsebuje največ. lahko tehta do 20 kg. Če presega 20 kg, vam tega načina pošiljanja ne moremo zagotoviti!

Stroški dostave:

 • Dostava na dom v škatli: 1550 Ft z DDV.
 • GLS točka pakiranja: 999 Ft z DDV.
 • Dostava na dom po GLS: 1397 Ft z DDV.
 • Brezplačna dostava za naročila nad 30 000 bruto. Brezplačna dostava ne velja za hitre teste koronavirusov.

Bruto znesek varščine znaša 200 HUF.

“Boxy Dostava naslednji dan – paket vam bomo dostavili naslednji dan po naročilu!

Če so vsi naročeni izdelki na zalogi, bo kurir Boxyjevega izbranega partnerja poskusil dostaviti naslednji dan naročila na Madžarskem!

Boxy Sameday Home Delivery – paket dostavimo na dan naročila!
Če je naročilo prejeto do 14.00 in so vsi naročeni izdelki na zalogi, bo podjetje Boxy Sameday poskusilo dostaviti naročilo med 16.00 in 22.00 na dan naročila! “Boxy Nextday delivery” – paket bomo dostavili naslednji dan vašega naročila!

Rok za oddajo:

Čas dostave je 2-6 delovnih dni od datuma potrditve naročila. O morebitnem odstopanju od tega roka boste obveščeni po elektronski pošti.

Rezervacija in pridržek pravic:

Če ste pri nas že naročili izdelek, vendar ga ob dostavi niste prejeli (razen v primeru, ko ste uveljavljali pravico do odstopa od pogodbe) ali pa nam je bila pošiljka vrnjena z oznako “Ni zaželeno”, bomo naročilo izpolnili le, če boste vnaprej plačali nakupno ceno in stroške dostave.

Informacije za potrošnike o 45/2014. (II. 26.) Korm. Predpisi:

Informacije o potrošnikovi pravici do odstopa od pogodbe:

Kot potrošnik lahko uporabite civilni zakonik. 8:1. § 1. odstavek 3. samo fizične osebe, ki delujejo zunaj okvira svojega poklica, samozaposlitve ali poslovne dejavnosti, zato pravne osebe ne morejo uveljavljati pravice do odstopa od pogodbe brez navedbe razlogov!

Potrošnika zavezujejo določbe 45/2014. (II. 26.) Korm. Pravilnik 20. Pravico do odstopa od pogodbe brez navedbe razlogov imate v skladu s §. Potrošnik lahko uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe o prodaji blaga v 14 dneh od datuma prejema blaga. Potrošnik lahko uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe tudi v obdobju med sklenitvijo pogodbe in datumom prejema izdelka. Če je potrošnik podal ponudbo za sklenitev pogodbe, ima pravico, da ponudbo umakne pred sklenitvijo pogodbe, s čimer preneha obveznost, da poda ponudbo za sklenitev pogodbe.

OPOZORILO ZA TESTE COVID!

A 45/2014. (II. 26.) Korm. po dostavi izdelka zaradi zdravstvenih ali higienskih razlogov ni mogoče vrniti, zato za ta izdelek ne velja 14-dnevna pravica do vračila.

29 §(1) Potrošnik ne more uveljavljati pravic iz 20. člena. § (pravica potrošnika do odstopa od pogodbe) e) v zvezi z izdelkom v zaprti embalaži, ki ga zaradi zdravstvenih ali higienskih razlogov ni mogoče vrniti po odprtju po dostavi.

 

Obvestilo o odstopu od pogodbe, potrošnikova pravica do odstopa od pogodbe in odpoved:

A 45/2014. (II. 26.) Korm. Pravilnik 20. §, lahko potrošnik uveljavlja svojo pravico z ustrezno izjavo.

Veljavnost obvestila potrošnika o odstopu od pogodbe:

Šteje se, da je bila pravica do odstopa od pogodbe uveljavljena v roku, če nam potrošnik pošlje izjavo v roku (14 dni).

Prodajalec po prejemu potrošnikove izjave o odstopu od pogodbe potrošniku elektronsko potrdi uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe in njegovo potrditev.

Naša obveznost v primeru odstopa od pogodbe s strani potrošnika:

Prodajalčeva obveznost vračila:

Če je potrošnik uporabil določbe člena 45/2014. (II. 26.) Korm. Pravilnik 22. odstopi od pogodbe v skladu s členom 7, prodajalec potrošniku vrne celoten znesek, ki ga je plačal, v 14 dneh po tem, ko je izvedel za odstop od pogodbe.

Kako je naše podjetje dolžno povrniti stroške:

A 45/2014. (II. 26.) Korm. Pravilnik 22. V primeru odstopa od pogodbe/odpovedi v skladu s členom 5 prodajalec potrošniku vrne dolgovani znesek na enak način, kot je bil uporabljen način plačila, ki ga je uporabil potrošnik. Če se potrošnik s tem strinja, lahko prodajalec za vračilo uporabi drug način plačila, vendar potrošniku ne zaračuna nobenih dodatnih stroškov. Prodajalec ni odgovoren za zamudo pri izvedbi zaradi številke bančnega računa ali poštnega naslova, ki ga je potrošnik napačno navedel.

Dodatni stroški:

Če potrošnik izbere način dostave, ki ni običajen in cenejši, prodajalec ni dolžan povrniti dodatnih stroškov. V takšnih primerih je treba vrniti znesek do višine navedenih standardnih stroškov dostave.

Pravica do zadržanja:

Potrošniku lahko zadržimo kakršno koli vračilo, dokler potrošnik ne vrne izdelka ali predloži jasnega dokazila, da je bil izdelek vrnjen. Ne sprejemamo paketov, poslanih po kurirski službi ali s plačano poštnino.

V primeru odstopa/odpovedi obveznosti potrošnika:

Vrnitev izdelka:

Če je potrošnik uporabil določbe člena 45/2014. (II. 26.) Korm. Pravilnik 22. odstopi od pogodbe v skladu s tem členom, mora blago vrniti ali izročiti osebi, ki je upravičena do njegovega prejema, in sicer nemudoma, najpozneje pa v 14 dneh po odstopu od pogodbe.

Stroški, povezani z vračilom izdelka:

Stroške vračila izdelka nosi potrošnik. Izdelek je treba vrniti na prodajalčev naslov. Če potrošnik odpove pogodbo po začetku izvajanja, mora prodajalcu plačati nadomestilo, sorazmerno s storitvami, opravljenimi do dneva, ko je podjetje obvestil o odpovedi pogodbe. Znesek, ki ga mora potrošnik plačati sorazmerno, se določi na podlagi skupnega zneska nadomestila, dogovorjenega v pogodbi, povečanega za davek. Ne sprejemamo paketov, poslanih po kurirski službi ali s plačano poštnino.

Odgovornost potrošnika za amortizacijo:

Potrošnik je odgovoren za amortizacijo, ki je posledica uporabe izdelka, ki presega uporabo, potrebno za določitev njegove narave, lastnosti in delovanja.

Prodajalec je dolžan povrniti celoten znesek nakupne cene le v primeru, da so izdelki vrnjeni v originalni embalaži, brez napak in popolni.

Pravice do umika ni mogoče uveljavljati v naslednjih primerih:

Upoštevajte, da pravice do odstopa od pogodbe ne morete uveljavljati v skladu z določbami vladnega odloka 45/2014 (II.26.) Pravilnik 29. §. (1):

 1. v primeru pogodbe o opravljanju storitev po tem, ko je storitev v celoti opravljena, če je podjetje začelo opravljati storitev z izrecnim predhodnim soglasjem potrošnika in je potrošnik potrdil, da bo izgubil pravico do odstopa od pogodbe po tem, ko je storitev v celoti opravljena;
 2. v zvezi z izdelkom ali storitvijo, na katere ceno ali nadomestilo podjetje za denarni trg nima vpliva, 20. § (2) te uredbe;
 3. v primeru izdelka, ki ni montažni izdelek, ki je bil izdelan po navodilih ali na izrecno zahtevo potrošnika, ali izdelka, ki je jasno prilagojen potrošniku;
 4. hitro pokvarljive ali kratkotrajne izdelke;
 5. za zapečatene izdelke, ki jih po odprtju po dostavi zaradi zdravstvenih ali higienskih razlogov ni mogoče vrniti;
 6. za izdelek, ki je po svoji naravi po prenosu neločljivo pomešan z drugimi izdelki;
 7. alkoholno pijačo, katere dejanska vrednost je odvisna od tržnih nihanj, na katera podjetje ne more vplivati, in katere cena je bila dogovorjena med strankama ob sklenitvi prodajne pogodbe, vendar se pogodba izpolni šele 30 dni po sklenitvi pogodbe;
 8. prodajo kopije zvočnega ali video posnetka ali računalniške programske opreme v zaprti embalaži, če je potrošnik po dostavi embalažo odprl;
 9. za časopise, revije in periodične publikacije, razen naročniških pogodb;
 10. za pogodbe, sklenjene na javni dražbi;
 11. za pogodbe o zagotavljanju nastanitve, prevoza, najema avtomobila, gostinskih storitev ali prostočasnih dejavnosti, razen stanovanjskih storitev, če je v pogodbi določen rok ali obdobje za izvedbo;
 12. v zvezi z digitalnimi vsebinami, ki se zagotavljajo na neotipljivem nosilcu podatkov, če je podjetje začelo z izvajanjem po predhodnem izrecnem soglasju potrošnika in je potrošnik hkrati s tem soglasjem potrdil, da bo izgubil pravico do prejemanja 20. §.

Garancija za dodatno opremo:

Garancija, garancija za izdelek, jamstvo:

Ta točka informacij za potrošnike je v skladu z določbami vladnega odloka 45/2014 (II.26.) Pravilnik 9. § (3) odstavek vladnega odloka 45/2014 (II.26.) Pravilnik 3. je bila pripravljena na podlagi Priloge št.

Kakšne pravice imate v okviru garancijskega zahtevka?

Zahtevate lahko popravilo ali zamenjavo izdelka, razen če izbrana možnost ni mogoča ali bi prodajalcu povzročila nesorazmerne dodatne stroške.

V kolikšnem času lahko uveljavljate garancijo?

Vašo dolžnost je, da napako prijavite takoj, ko jo odkrijete, najpozneje pa v dveh mesecih. Svojih pravic do odškodninskega zahtevka ne morete uveljavljati po preteku dveletnega zastaralnega roka od datuma izpolnitve pogodbe.

Kateri so drugi pogoji za uveljavljanje pravic iz garancije?

V šestih mesecih od datuma izvedbe lahko na podlagi napake zahtevate nadomestno garancijo, če dokažete, da smo izdelek ali storitev zagotovili mi. Po 6 mesecih od datuma izpolnitve morate dokazati, da je napaka obstajala v času izpolnitve.

Garancija za izdelek:

V katerih primerih lahko uveljavljate pravico do garancije za izdelek?

V primeru napake na izdelku lahko zahtevek uveljavljate na podlagi garancije za dodatno opremo ali garancije za izdelek.

Kakšne pravice imate v okviru garancijskega zahtevka za izdelek?

Kot garancijski zahtevek za izdelek lahko zahtevate le popravilo ali zamenjavo okvarjenega izdelka.

V katerih primerih se izdelek šteje za napako?

Izdelek je pomanjkljiv, če ne izpolnjuje zahtev glede kakovosti, ki so veljale, ko je bil dan na trg, ali če nima lastnosti, ki jih je opisal proizvajalec.

Kdaj lahko uveljavljate garancijo za izdelek?

Garancijski zahtevek za izdelek lahko vložite v dveh letih od datuma, ko ga je proizvajalec dal na trg. Po preteku tega roka to pravico izgubite.

Od koga in pod kakšnimi drugimi pogoji lahko uveljavljate garancijski zahtevek za izdelek?

Garancijski zahtevek lahko uveljavljate le pri proizvajalcu/distributerju premičnine. Za uveljavljanje garancije za izdelek morate dokazati, da je izdelek pokvarjen.

V katerih primerih je proizvajalec/distributer izvzet iz obveznosti jamstva za izdelek?

Proizvajalec/distributer je oproščen obveznosti jamstva za izdelek le, če lahko dokaže, da:

 • Napake v času trženja glede na stanje znanosti in tehnologije ni bilo mogoče odkriti
 • napaka na izdelku je posledica uporabe zakonske ali regulativne zahteve.
 • Izdelek ni bil izdelan ali tržen v okviru njegove poslovne dejavnosti

Proizvajalec/distributer mora dokazati le en razlog za izvzetje.

Upoštevajte, da za isto napako ne morete hkrati uveljavljati garancije in garancije za izdelek. Vendar lahko v primeru uspešnega garancijskega zahtevka za izdelek pri proizvajalcu uveljavljate garancijski zahtevek za zamenjani izdelek/popravljeni del.

Dobra volja:

V katerih primerih lahko uveljavljate pravico do jamstva?

V primeru pomanjkljive izvedbe se uporabljajo določbe odloka 151/2003. (IX. 22.) Korm. je prodajalec dolžan zagotoviti jamstvo v skladu z Uredbo.

Zakon predvideva jamstvo za trajne potrošniške dobrine, kot so tehnično blago, stroji, orodja itd., katerih nakupna cena presega 10.000 HUF.

Kakšne so vaše pravice iz garancije in v kakšnih rokih?

Odlok 151/2003 o obveznem jamstvu za trajno potrošniško blago. (IX. 22.) Korm. določa primere obveznih jamstev. Za izdelke zunaj tega obsega ne zagotavljamo jamstva. Garancijske zahtevke lahko uveljavljate v garancijskem roku. Če oseba, ki je dolžna zagotoviti jamstvo, svoje obveznosti ne izpolni v razumnem roku po tem, ko jo je imetnik pravice pozval, da to stori, se lahko zahtevek za jamstvo vloži pri sodišču v treh mesecih po izteku roka, določenega v zahtevi, tudi če je jamstveni rok že potekel. Če tega roka ne boste upoštevali, boste izgubili pravice. Pravila, ki se uporabljajo za uveljavljanje pravic iz jamstva, bi se morala uporabljati za uveljavljanje jamčevalnih zahtevkov. Garancijski rok je 1 leto. Če tega roka ne boste upoštevali, boste izgubili pravice. Garancijski rok začne teči na dan dobave potrošniškega blaga potrošniku ali na dan namestitve (če jo opravi prodajalec). V primeru garancije, ki presega eno leto, se obrnite na proizvajalca.

V treh delovnih dneh ga je treba zamenjati:

V 3 delovnih dneh po nakupu v naši spletni trgovini imate pravico do zamenjave izdelkov. Za zahtevo za zamenjavo v treh delovnih dneh veljajo določbe člena. (IX. 22.) Korm. ki določa, da mora prodajalec, če v treh delovnih dneh vložite zahtevo za zamenjavo izdelka, upoštevati, da je bil izdelek ob prodaji okvarjen, in ga mora brez nadaljnjega zamenjati.

Kdaj je prodajalec oproščen obveznosti jamstva?

Prodajalec je oproščen svoje garancijske obveznosti le, če dokaže, da je vzrok za napako nastal po izvedbi.

Upoštevajte, da za isto napako ne morete hkrati uveljavljati garancijskega in jamstvenega zahtevka ali garancijskega in jamstvenega zahtevka za izdelek.